อีเมลล์
รหัสผ่าน
จดจำไว้ในระบบ
ลืมรหัสผ่าน ?
สินค้าท่องเที่ยวหลัก
สินค้าการท่องเที่ยวตามกระแส
ไลฟ์ไสตล์
สินค้าท่องเที่ยว
เที่ยวศาสนศิลป์แผ่นดินไทย
ณ ดินแดนสยามอันสงบงามแห่งนี้ ไม่เพียงแต่พุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงอย่างมั่นคงเท่านั้น หากแต่ยังมีความหลากหลายของกลุ่มคนต่างชาติต่างศาสนา ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้มายาวนาน ต่างแสดงพลังศรัทธา สร้างสรรค์งานศิลป์ในศาสนสถานของตน
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย (Sukhothai) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ๔๔๐ กิโลเมตร เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
[ EN ] / [ TH
 
จากพลังงานถึงถุงผ้า
เพื่อให้แนวคิด 7 Greens ได้รับการตอบรับในทางปฏิบัติให้มากขึ้น ดังนั้นการสร้างการตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนในฐานะนักเดินทาง ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวได้ทราบว่าสภาพแวดล้อมของเมืองไทยในขณะนี้อยู่ในสภาพอย่างใด และต้องการการดูแลอย่างไร
[ EN ] / [ TH(ขนาด : 171.08 MB)
 
ไลฟ์ไสตล์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai) หรือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร เป็นจังหวัดใหญ่อันดับที่ ๑ ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตที่ยังเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กห่างไกลความเจริญ การเดินทางและการติดต่อค้าขายมักทำการค้ากับพม่ามากกว่าเชียงใหม่ เนื่องจากมีการเดินทางโดยทางเรือสะดวกกว่าทางรถ ดังนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนจึงได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมมาจากพม่าค่อนข้างมาก
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต (Phuket) เป็นดินแดนที่มีความพิเศษ เพราะเป็นจังหวัดเดียวใน ประเทศไทยที่มีสภาพเป็นเกาะ อีกทั้งยังเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีหมู่เกาะต่างๆ รายรอบอยู่อีกกว่า ๓๗ เกาะ ทุกเกาะล้วนมีความสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น ไข่มุกแห่งอันดามัน
[ EN ] / [ TH
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-250-5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2553
โปรดเลือกภาษา :