ชื่อหนังสือ : เที่ยวศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย
ประเภท : กลุ่มเป้าหมาย ประชากรศาสตร์
ปีที่พิมพ์ : 2556
ภาษา : th

เที่ยวศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย


ณ ดินแดนสยามอันสงบงามแห่งนี้ ไม่เพียงแต่พุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงอย่างมั่นคงเท่านั้น หากแต่ยังมีความหลากหลายของกลุ่มคนต่างชาติต่างศาสนา ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้มายาวนาน ต่างแสดงพลังศรัทธา สร้างสรรค์งานศิลป์ในศาสนสถานของตน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรม งานศิลปกรรมที่ปรากฏในแต่ละศาสนสถาน ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองทางสุนทรียภาพเท่านั้น หากแต่ศิลปกรรมยังเป็นการรับใช้มนุษย์ทางจิตวิญญาณอีกด้วย

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (โบสถ์บางนกแขวก) จังหวัดสมุทรสงคราม

 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง