• ชื่อหนังสือ
 • เที่ยวศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย 
 • ประเภท
 • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2556
 • หนังสือภาษาอังกฤษ 
 • Sacred Arts of Thailand
 • จากเหนือจรดใต้ ประเทศไทยเต็มไปด้วยวัดวาอาราม ที่ไม่ได้จำเพาะอยู่แค่วัดพุทธ แต่มีทั้งคริสต์ อิสลาม พุทธมหายาน และฮินดู และศาสนสถานเหล่านี้นอกจากจะเป็นที่ประกอบศาสนากิจ หลายแห่งถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดั่งพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่า

  เที่ยวศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย


  ณ ดินแดนสยามอันสงบงามแห่งนี้ ไม่เพียงแต่พุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงอย่างมั่นคงเท่านั้น หากแต่ยังมีความหลากหลายของกลุ่มคนต่างชาติต่างศาสนา ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้มายาวนาน ต่างแสดงพลังศรัทธา สร้างสรรค์งานศิลป์ในศาสนสถานของตน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรม งานศิลปกรรมที่ปรากฏในแต่ละศาสนสถาน ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองทางสุนทรียภาพเท่านั้น หากแต่ศิลปกรรมยังเป็นการรับใช้มนุษย์ทางจิตวิญญาณอีกด้วย

   

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   

  วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

   

  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (โบสถ์บางนกแขวก) จังหวัดสมุทรสงคราม

   

  มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

   

  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี