• ชื่อหนังสือ
 • เที่ยวบ้านปราชญ์ เรียนรู้วิถีไทย 
 • ประเภท
 • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2559
 • หนังสือภาษาอังกฤษ 
 • Visit the Village Philosophers: Travel and Learn the Thai Way of Life
 • คู่มือท่องเที่ยวและรวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน ๕๕ ท่าน ในแต่ละสาขาที่มีความโดดเด่น รวมทั้งเชิดชูเกียรติและต่อยอดในการนำไปสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีไทยได้อย่างสมบูรณ์

  "ปราชญ์" คือผู้มีปัญญารอบรู้ เป็นเจ้าของความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยการคิดและสร้างสมประสบการณ์ที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการใช้ชีวิตเป็นดั่งห้องทดลอง เพื่อทดสอบและปฏิบัติจนเกิดเป็นความชำนาญ แล้วกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมาเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

   

   

  บ้านปราชญ์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ห้กับนัก่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของปราชญ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำร่วมกับปราชญ์ได้ พร้อมเปิดมุมมองโลกกว้างเพื่อได้ทัศนคติใหม่ๆ ทำให้เกิดกำลังใจและอาจนำภูมิปัญญาเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งนอกจากจะได้องค์ความรู้ที่มีคุณค่าแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสรูปแบบการดำเนินชีวิตตามวิถีท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางอื่นๆ อีกมากมายเป็นการท่องเที่ยวที่ปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป