• ชื่อหนังสือ
  • ข้าวและควายไทย 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • ประเทศไทยกับการทำเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก โดยเฉพาะการปลูกข้าว การบริโภคข้าว และเจ้าทุยสี่ขาผู้ช่วยชาวนาไทยมาแต่โบร่ำโบราณ ดังนั้น ขณะที่เรารณรงค์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ความเป็นไทย ข้าว และวิถีชาวนา ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีไทยที่บอกถึงรากของวัฒนธรรมความเป็นไทย ใครสนใจเล่มนี่คือคำตอบ เพราะมีทั้งข้อมูลเรื่องข้าว แหล่งปลูกข้าว ควายไทย รวมถึงเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว

    ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรอันทรงคุณค่าของไทย  มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตข้าว และได้เรียนรู้โครงการอนุรักษ์ความไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงชุมชน และขุนฟาร์ม เรียนรู้ยการฝึกควายให้คุ้นกับคำสั่งซ้าย-ขวา ดูลักษณะควายแสนรู้