• ชื่อหนังสือ
 • เส้นทาง สีสัน อัศจรรย์ ผ้าไทย The Amazing Array of Colorful Thai Textiles 
 • ประเภท
 • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2559
 • ผ้า...มิใช่แค่อาภรณ์ห่มกาย แต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น บอกเล่าความเป็นมาของชนชาตินั้นได้เป็นอย่างดี ผ้าทอของไทย ซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนาน มีความงดงามและปราณีต จึงเป็นเครื่องเชิดชูชาติ เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่คนไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจ / Fabric is not only an ornament worn around bodies, but also a reflection of individual cultures and identities, recounting their historical background. Through long evolution, beautiful and delicate Thai hand-woven fabric represents a national honor, a culture capital, a precious heritage of wisdom and national art all Thai people should be proud of.

  กรรมวิธีในการทอ / Weaving Methods

   

  การทอลายขัด หรือการทอผ้าพื้น เป็นวิธีการเบื้องต้นของการทอผ้าทุกชนิด คือทอเส้นพุ่่งขัดกับเส้นยืน เรียกตามความหนาของเนื้อผ้า 

  Interrupted or plain weaving : It is a basic mothod for all weavings. Its weaving involves pushing thread with vertical thread according to the fabric thickness.

   

   

  มัดหมี่ กรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดย้อมด้ายหรือเส้นไหมด้วยเชือกฟางเป็นเปลาะๆ ให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ นำไปย้อมสีเรียงลำดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มก่อนนำมาทอ

  Mudmee : refers to a weaving technique of dyeing bundled thread or silk in plastic cords knotted at interval to produce desired patterns. The fabric is then dyed in colors ranging from light to dark colors.

   

  ขิด คือ การทอโดยใช้ไม้เขี่ยหรือสะกิดเพื่อช้อนเส้นด้ายยืนยกขึ้นเป็นช่วง ตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แล้วพุ่งกระสวยสอดเส้นพุ่งไปตลอดแนว ทำให้เกิดเป็นลวดลายยกตัวนูนบนผืนผ้า เป็นลวดลายซ้ำๆ สีเดียวตลอดแนวผ้า

  Khit : means the weaving using a stick to nudge or raise the threads at interval following the fabric patterns the entire length of thecloth with a bobbin raising the thread along the way.

   

   

  จก เป็นการทอและการปักผ้าไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ไม้ขนเม่น หรือนิ้วมือ ยกหรือจกด้านเส้นยืนขึ้น แล้วสอดด้ายพุ่งเข้าไปตามจังหวะของลาย

  Chok : means the simultaneous weaving and embroidering using porcupine hair or ones nail to raise or pluck the thread and insert it back according to the required patterns.

   

  ยกดอก เป็นการทอผ้า ยกลายให้นูนสูงขึ้นในตัว คล้ายการทอขิด แต่ใช้เส้นพุ่งตั้งแต่ 1 เส้น หรือมากกว่าทำให้เกิดลวดลาย ส่วนใหญ่สอดแทรกด้วยเส้นไหม หรือดิ้นสีต่างๆ

  Brocaded silk : refers to embossed weaving similar to the Khit weaving technique, using one or more vertical pushing threads to create patterns. Most patterns are broken in by multi-coroled silk or braid threads.

   

  ปักและปะ ผ้าปักและปะของชาวเขา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเทคนิคการทอ วัสดุ และลวดลาย จากหลายชนเผ่า

  Embroidery and Patchworks : Hilltribes embroidery and patchworks are unique in weaving, materials, pattern. These come from different tribes.