• ชื่อหนังสือ
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 
 • ประเภท
 • ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2558
 • เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างเหมาะสำหรับคนรักช้างให้มาสัมผัสเที่ยวชมแล้ว สุรินทร์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่มีปราสาทโบราณ และประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ

  วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวสุรินทร์คือวัฒนธรรมของชาวเขมรถิ่นไทย เช่น งานแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ การทอผ้าไหมพื้นเมืองที่เรียกว่าผ้าเขมร เอกลักษณ์คือผ้าปูม ผ้าโฮลและผ้าอัมปรม การทำเครื่องเงินหรือประเกือม การละเล่นเรือมอันเรหรือรำสากลักษณะคล้ายการละเล่นลาวกระทบไม้นิยมเล่นเพื่อความบันเทิงตามงานต่างๆและดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่ากันตรึมเป็นเพลงพื้นบ้านร้องโต้ตอบกันด้วยภาษาเขมรถิ่นไทย

   

   

  นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมของชาวกูย(กวย ส่วย) ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างอันเป็นที่มาของพิธีกรรมและงานประเพณีประจำปีหลายงานของจังหวัดสุรินทร์เช่นพิธีเซ่นศาลปะกำช้างงานแสดงช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์งานประเพณีบวชนาคช้างงานพิธีแต่งงานบนหลังช้าง (ซัตเต) และงานวันผู้สูงอายุและสงกรานต์ช้าง ฯลฯ สามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนกับช้างได้ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนช้างเลี้ยงมากที่สุดในโลก