• ชื่อหนังสือ
  • ฟังภูเขาเล่าเรื่อง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
    Here the Mountain Tale Doi Inthanon, Chiang Mai 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2559
  • ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย เดิมชื่อว่า ดอยหลวง หมายถึงภูเขาขนาดใหญ่ และดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน เมียนมา และมาสิ้นสุดที่นี่ วิถีชีวิตของชาวเขาชาญฉลาดและน่าสนใจ จากการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ กลายเป็นภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสถานีเกษตรหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ดอยอินทนนท์กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

    Here the Mountain Tale Doi Inthanon is the highest mountain in Thailand. Known in the past as Doi Luang, meaning a big mountain, Doi Inthanon is a part of the Himalayan mountain range, which stretches across Nepal, Bhutan, Myanmar and Thailand. The hill tribe lifestyle is interesting and wise. They adapted to the mountainous terrain. Their agricultural wisdom is developed by the Royal Agricultural Station Inthanon; therefore, this mountain became an important source of food in Thailand.