• ชื่อหนังสือ
  • Do’s & Don’ts In Thailand 
  • ประเภท
  • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • คู่มือที่รวบรวมคำแนะนำเรื่องมารยาทไทยที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติในที่สาธารณะสำหรับชาวต่างชาติ

    Handbook on cultural trivia, manners, inappropriate gestures that should be avoided whilst staying or interacting with Thais.