• ชื่อหนังสือ
 • ต้นกำเนิดราชธานี กรุงศรีอยุธยา / The Dawn of the Ayutthaya Kingdom 
 • ประเภท
 • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2556
 • เป็นที่ทราบกันดีว่าอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลก ที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและวัดวาอารามที่ยังคงงดงามท้าทายกาลเวลา ด้วยความที่เป็นอดีตเมืองหลวงเก่า โบราณสถานต่างจึงได้รับการสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เล่มนี้จึงรวบรวมประวัติของอยุธยาและโบราณสถานสำคัญในจังหวัดอยุธยาแบบเจาะลึก เป็นคู่มือท่องเที่ยวที่จะพาย้อนเวลากลับไปรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี

  The Ayutthaya Kingdom was established around the year 1350 by King U-thong or King Rama I, the first monarch of Ayutthaya, on the island landscapes surrounded by three rivers. The strategic location fostered Ayutthaya to be the main transportation hub that allowed commuting conveniently between other cities nearby. This then was how it became the glorious port and the key centre of political power in this region

  กรุงศรีอยุธยา สถาปนาขึ้นในราวปีพ.ศ. 1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง หรือพระรามาธิบดีที่ 1 กษัตริย์ปฐมวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา บนทำเลที่ตั้งซึ่งมีลักษณะเหมือนเกาะ มีแม่น้ำสามสายไหลโอบล้อมตัวเมือง ทำให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นชุมชนทางคมนาคมที่สำคัญ สามารถติดต่อกลับบ้านเมืองอื่นๆ ได้อย่างสะดวก และนั่นจึงเป็นที่มาของเมืองท่าขนาดใหญ่อันรุ่งเรืองและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ กรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานะมาเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงรวมศูนย์อำนาจด้นการเมืองและศาสนาเข้าไว้ด้วยกันภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ได้สำเร็จ

   

  Ayutthaya city arose info a real kingdom during the reign of King Boommatrailokanat. The Ayutthaya king successfully placed himself as the centre of a highly stratified social and political hierarchy that extended throughout the realm.


  ความเจริญมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยาจากการค้าขายกับต่างประเทศ ก่อให้เกิดแหล่งผลิตหรือย่านตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าจำนวนมาก และการติดต่อกับนานาชาตินี้เองทำให้กรุงศรีอยุธยารับความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนาบ้านเมืองหลายด้าน นอกจากนี้ กรุงศรีอยุธยา ยังรุ่งเรืองในด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดต่อกันมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์

   

  Ayutthaya city’s prosperity came from trading with foreign countries. Emerging into main production and exchange market for large trade and international relation, Ayatthaya aiso had obtained advanced technologies to help develop various aspects of the kingdom. As well Ayutthaya entered into the golden age in arts and literature,which was passed onto the Rattanakosin Kingdom.