• ชื่อหนังสือ
  • เปิดประตูอุษาคเนย์ 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง  
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • หนังสือภาษาอังกฤษ 
  • Exotic Usakhane Cultural Heritage routes of Southeast Asia
  • สำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และตามรอยอารยธรรมโบราณ เปิดประตูอุษาคเนย์เล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่เหมาะมากที่จะเป็นคู่มือตามรอยแหล่งอารยธรรมของอุษาคเนย์ในอดีต ที่ปัจจุบันกระจายกันอยู่ในหลายประเทศ อย่างเช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของผู้คนในสมัยโบราณ

    “อุษาคเนย์”หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์และติมอร์ตะวันออก บนผืนแผ่นดินนี้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าได้มีมนุษย์มาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานับแสนปีและพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนกระจัดกระจายไปทั่วภูมิภาค ด้วยพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันในหลายแง่มุมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบต่างๆทั้งทางโบราณสถานโบราณวัตถุและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงแสดงถึงรากฐานความคิ ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณทำให้อุษาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกันอย่างมิอาจแบ่งแยกด้วยเส้นเขตแดนใดๆ ในการติดตามค้นหาความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้สถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่โลกอุษาคเนย์