• ชื่อหนังสือ
  • เปิดโลกใบใหม่ 1 คู่มือประกอบการฝึกอบรม “ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว” 
  • ประเภท
  • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • หากโรงเรียนไหนกำลังต้องการสร้างเจ้าบ้านน้อย มัคคุเทสก์น้อย หรือยุวอาสาสมัครนำเที่ยว เปิดโลกใบใหม่ จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นคู่มือการอบรมสำหรับเด็กๆ ที่ดีมาก เปิดโลกใบใหม่ เล่ม 1 จะว่าด้วยการทำความรู้จักและเข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว คุณสมบัติของการเป็นยุวอาสาสมัคร ทักษะที่จำเป็น รวมถึงจรรยาบรรณของอาสาสมัครนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์น้อยนั่นเอง

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการ จัดทำหลักสูตร “ ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว “ ให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน และได้มอบหมายให้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยว พร้อมชุดคู่มือประกอบการฝึกอบรม “เปิดโลกใบใหม่” เป็นเล่นแรกในจำนวน 3 เล่ม ของชุดคู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยว ซึ่งบรรจุสาระสำคัญในการเปิดโลกทัศน์และมุมมองด้านการท่องเที่ยวแก่เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปที่สนใจเป็นยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยว เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของการท่องเที่ยว หลักของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  บทบาท  หน้าที่  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยว  ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการให้บริการนำเที่ยว