• ชื่อหนังสือ
  • ภูมิใจในถิ่นตน 3 คู่มือประกอบการฝึกอบรม “ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว” 
  • ประเภท
  • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจถึงสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นไทยในแต่ละภาค ที่จะทำให้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานในแต่ละท้องที่ รวมถึงภูมิหลัง ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญ

    ยุวอาสาสมัครนำเที่ยวเล่มที่ 3 ภูมิใจในถิ่นตน ต้องการนำเสนอแก่ยุวอาสาสมัครนำเที่ยวทุกคน ด้วยความตั้งใจที่ว่าเมื่อยุวอาสาสมัครนำเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถิ่นฐานของตนเองทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมกับการได้เรียนรู้เรื่องราวของถิ่นฐานของเพื่อนต่างภูมิภาคบนพื้นแผ่นดินเดียวกัน จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของเพื่อนร่วมชาติ แล้วรวมกันเป็นความภาคภูมิใจต่อแผ่นดินแม่ของตนตามมา ภายในคู่มือรวบรวม เรียบเรียงเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวิติศาสตร์ และวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก  สุดท้ายคือภาคใต้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคที่รวมกันอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินด้ามขวานแห่งนี้