• ชื่อหนังสือ
 • เรื่องราวของแผ่นดิน 2 คู่มือประกอบการฝึกอบรม  
 • ประเภท
 • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2555
 • เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่ว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ความหลากหลายของวัฒนะธรรมและวิถีชีวิตผู้คน ทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย


  เราในฐานะเจ้าของบ้านจึงจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจทรัพยากรท่องเที่ยวอันเป็นมรดาของชาติอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวไปสู่ผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับดูแลรักษาอย่างเข้าใจด้วยหัวใจอนุรักษ์ที่แท้จริง


  คู่มือประกอบการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว เล่น 2 “เรื่องราวของแผ่นดิน” เล่มนี้เกิดขึ้นจากความพยายามรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวของทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศไทย เอาไว้ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีทั้งเรื่องราวของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามประเภทรวมถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เป็นเสมือนทูตการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ถึงลักษณะและภาพรวมอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศ