• ชื่อหนังสือ
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ 
 • ประเภท
 • ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2558
 • หนังสือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 เล่ม โดยเล่มนี้เป็นการปูพื้นถึงสภาพของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และฃุมชนชาติพันธุ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเสมือนข้อมูลที่จะทำให้นักเดินทางได้เข้าใจถึงพื้นเพทางประวัติศาสตร์ และวัฒธรรม เพื่อให้ซาบซึ้งกับวิถีชีวิตและคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยต่างๆ ทั้ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง ผาและเพิงผา ป่าเขา น้ำตก ถ้ำ น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน ทะเลสาบรวมถึงสิ่งที่กำเนิดขึ้นร่วมกาลสมัยกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติซากดึกดำบรรพ์เป็นอาทิ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงพิพิธภัณฑสถาน ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม เช่น งานเทศกาล ประเพณี ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม หอศิลป์ วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อจัดทำทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น ๔ ชุด เริ่มต้นที่ภาคอีสาน ในโอกาสที่พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓เป็นปีท่องเที่ยวอีสานและจะติดตามด้วยภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้

   

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากหนังสือชุดทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันมีผลสืบเนื่องให้เกิดความสำนึกหวงแหนรักษามรดกที่ธรรมชาติและบรรพชนได้สร้างไว้เพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าบ้านผู้มีความรู้มีศักดิ์ศรีและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาเยือนมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างยั่งยืน

   

  วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

   

  ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่