ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฯ

งานสัมมนาฯ ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ ๒ “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว: เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism: Sharing Caring and Connecting) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี