ทริป 4 วัน อุดรธานี 2 วัน–สกลนคร 1 วัน– นครพนม 1 วัน

วันที่ 1

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย
ที่ตั้ง: บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 เบอร์โทร: 08 1866 9752

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

หนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 18.00 น.

ทะเลบัวแดง

แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่กว่า 32 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลา นก และพืชน้ำจำนวนมาก มีระบบนิเวศน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 05.00 - 16.00 เบอร์โทร: 0 8 9395 0871

วนอุทยานนํ้าตกธารงาม

ประกอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม มีลานหินที่กว้างใหญ่ ถ้ำและน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดมะค่า น้ำตกวังตาดแพ ถ้ำมักเกิ้น ถ้ำมักควน แหลสะอาด (ลานหิน) แหลตากผ้า ฯลฯ ซึ่งแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป

วันที่ 2

ภูฝอยลม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อพัฒนาภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

ตั้งแต่เช้ามืดไปจนราวบ่ายโมงกลิ่นของกล้วยไม้จะหอมตลบอบอวล จนสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้ มีกล้วยไม้ และน้ำหอม จำหน่าย ที่สวน
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 07.00 - 18.00 เบอร์โทร: 042 242475

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

แหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

วัดทิพยรัฐนิมิตร

แหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

วัดป่าบ้านค้อ

ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติภูพาน

แหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่าง ๆ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ค่าง ชะมด ลิงลม ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1 กิโลเมตร
วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น.
ที่ตั้ง: ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทร: 0 2562 0760

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน มีพระตำหนักสวนไม้ดอกไม้ประดับและสัตว์ป่าที่ทรงนำมาเลี้ยงเพื่อคืนชีวิตสู่ป่า พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 16.00 น.

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่าน
วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00 น. เบอร์โทร: 0 4251 3490-1

วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม

เป็นวัดธรรมยุตินิกายฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด หมู่ที่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร บนเทือกเขาภูพานซึ่งเชื่อมต่อจากจังหวัดสกลนครที่มีนามตามชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า“ภูผาเหล็ก”คงจะมาจากความหมายที่ว่าบริเวณพื้นที่ถ้ำพวงนั้นมีแร่เหล็กเป็นจำนวนมาก
วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น.

พระธาตุศรีมงคล

เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด การคมนาคมสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาววาริชภูมิ ตลาดนครพนม ตลาดคึกคักที่ชาวบ้านมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเครื่องใช้กันเป็นประจำ แน่นอนว่าบรรยากาศความเป็นกันเองจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอนเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด การคมนาคมสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาววาริชภูมิ

ตลาดนครพนม

ตลาดคึกคักที่ชาวบ้านมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเครื่องใช้กันเป็นประจำ แน่นอนว่าบรรยากาศความเป็นกันเองจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอน

วันที่ 4

พระธาตุพนม-วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00 น.

วัดภูถํ้าพระ

ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บ้านหินโหง่น ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อยู่ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม จะมีป่าไผ่ ป่าเพ็ก ขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่มหัศจรรย์แปลกตาแปลกใจแก่ผู้พบเห็น ธรรมชาติปรุงแต่งเอง ในบริเวณสถานที่วัด มีถ้ำที่แปลกตาหลายถ้ำ
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30 น.

พระธาตุศรีคุณ

เป็นวัดลำดับที่ 2 โดยเป็นเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนัก มีเสนาสนะหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่สร้างแบบเรียบง่าย ข้างพระธาตุศรีคุณมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเป็นพระธาตุประจำวันผู้ที่เกิดวันอังคาร
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30 น.

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไปและจังหวัดนครพนมมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม จึงทำให้จังหวัดนครพนม มีสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิดและกลายเป็นแหล่งน้ำที่ สำคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิดทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 15.00 น. เบอร์โทร: 66 4251 5312

วัดมหาธาตุ

เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2
ที่ตั้ง: เกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนักบุญอันนาหนองแสง

เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2
ที่ตั้ง: เกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร

เป็นปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางลำน้ำโขง ยาวหลาย กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายที่มีริ้วลายคล้ายระลอกคลื่น ในส่วนที่เป็นร่องน้ำสามารถมองเห็นพื้นน้ำ สะท้อนแสงสีส้ม ของท้องฟ้า

สิ้นสุด