Top

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม
Survey Together Thailand Tourism Awards around you

รางวัลที่ 2 Power Bank จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
1
มานะ
ธรรมเป็นจิตต์
2
นิพนธ์
ลำภา
3
สุนันทา
กิจแสงไกล
4
นางศิริกาญจน์
ชินหอม
5
ศรินทิพย์
ตั้งใจจริง
6
นารีรัตน์
พรายแย้มแข
7
สุมน
ขาวสะอาด
8
ทัศนัย
วงศ์พิเศษกุล
9
ปาณท
วิเศษหมื่น
10
สุวิมล
เพชรายุธพร

รางวัลที่ 3 กระติกน้ำสุญญากาศ จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
1
ศรัญญา
พิพัฒพลกุล
2
เยาวภา
บุญโกมล
3
ชาญวิทย์
เสริมพล
4
อนัญญา
นวาวัตน์
5
สวรินทร์
ชิงชู
6
กชพร
ชื่นเจริญวงศ์
7
ธัญญรัตน์
ตลับศรี
8
อรชไม
ศิริวัฒนพงษ์
9
นิศาชล
ฉัตรแก้ว
10
พิชา
ชัยเฉลิมพงษ์

รางวัลที่ 4 สมุดโน้ต จำนวน 20 รางวัล

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
1
รุ่งทิพย์
สาอาจ
2
ศรินทิพย์
พวงสอาด
3
Rungsan
Ruangsomboon
4
จักรี
หรั่งทองหลาง
5
ปัญจมน
แก้วมีแสง
6
ณัฐพร
สายสุทธิวงค์
7
อาภรณ์
แก้วสลับศรี
8
Tuanjai
Saisinchai
9
ปิยะพัชร
เสถียรนิธิ
10
พาสนา
วโรตม์สุขเกษม
11
อมรรัตน์
พิจารณาธรรม
12
ดวงสมร
ลิขิตธนวงศ์
13
นนลณีย์
ศตศรีภิรมย์
14
สมใจ
ลิขิตรัตนพิศาล
15
นาย เอนก
ศรีสวัสดิ์
16
สถาพร
วันอ่อน
17
ณัฏฐนันท์
มณีวงษ์
18
นวภรณ์
อุ่นเรือน
19
ศิริพร
สุวรรณาภิรมย์
20
อัญชลี
ใจสว่าง

ร่วมตอบแบบสอบถาม พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มกิจกรรม วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศผู้โชคดี วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561
ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการร่วมสนุก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำแบบสอบถาม พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
2. แชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook ของคุณ พร้อมตั้งเป็นสาธารณะ (Public)
3. รอลุ้นรับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561

กติกา

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและทำแบบสอบถามให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้
2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook ของคุณ พร้อมตั้งเป็นสาธารณะ (Public)
3. สามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 8 มกราคม 2561
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
6. คณะกรรมการจับรางวัลเพื่อค้นหาผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561
8. หากตรวจพบว่าผู้โหวตท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตน จากเดิมภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 และได้ขยายระยะเวลายืนยันสิทธิ์เป็นภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยการส่งที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาที่ แฟกซ์ 02-116-1331, E-Mail tourismawards.tat@gmail.com หรือ Inbox Fanpage : Thailand Tourism Awards หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail tourismawards.tat@gmail.com หรือ inbox fanpage : Thailand Tourism Awards
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม