ไหว้พระ 9 ส. หนองคาย 2 วัน 1 วัน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการหลวงพ่อพระใสพระศักดิ์สิทธิ์ จ.หนองคาย
- เดินทางสู่ อ.โพนพิสัย นมัสการหลวงพ่อเสี่ยง วัดมณีโคตร
- นมัสการ หลวงพ่อสีบุญเฮือง วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกาแฟเวียต
- ซื้อของฝาก ที่ ตลาดท่าเสด็จ (ตลาดอินโดจีน)

เย็น
- เข้าที่พัก โรงแรมอัศวรรณหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเสบียง

วันที่ 2

เช้า
- นุ่งผ้าไทย ร่วมทาบุญตักบาตรริมโขง ณ ร้านตลาดท่าเรือ
- ทานอาหารเช้า + เดินทางสู่ วัดศรีษะเกษ นมัสการหลวงพ่อพระแสง (หลวงพ่อองค์แสน)
- นมัสการหลวงพ่อพระสุก ณ วัดศรีคุณเมือง
- นมัสการหลวงพ่อพระเสาร์ (พระสวยรวยทรัพย์) วัดยอดแก้วธรรมคุณ (วัดหอก่อง)

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวแม่แป๊ด บรรยากาศริมโขง
- นมัสการหลวงพ่อแสนห้า วัดกุมภประดิษฐ์
- เดินทางไป วัดท่าคกเรือ ท่าบ่อ นมัสการหลวงพ่อทองแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้าง
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3,299 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com