5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยสิ่งแวดล้อม ณ ที่นี้ หมายถึง ป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศ หากสิ่งเหล่านี้เสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราก็จะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่น ๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก

 

เมื่อปี พ.ศ. 2515 จึงเกิดการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) ที่ประเทศสวีเดน จุดเริ่มต้นในครั้งนั้น ได้รับความร่วมมือจาก 113 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สังเกตการณ์ 1,500 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่ประเทศเคนย่า (UNEP : United Nations Environment Programme)

 

โดยให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมจัดตั้งหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของตนเอง ซึ่งประเทศไทยได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2518 และได้มีการปรับโครงการในปี พ.ศ. 2535 เป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ การส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ต่างกันออกไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของเรา เราจึงต้องช่วยดูแลให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เพื่อรักษาไว้ให้คนรุ่นถัดไปในอนาคต 

 

และเนื่องด้วยวันสิ่งแวดล้อมโลกเราจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่าย ๆ สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา 10 วิธี

1. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก อาทิ ถุงผ้า 

2. แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง

3. ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำที่ไม่จำเป็น

4. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ

5. นำถุงพลาสติกลับมาใช้ซ้ำ

6. งดการเผาเศษไม้หรือขยะมูลฝอย

7. หมั่นดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด

8. นำขยะสดแปรรูปเป็นปุ๋ย

9. ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้าน

10. ใช้กระดาษ 1 แผ่นให้คุ้มค่า

 

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง