วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ

 

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันแรงงานแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีวันแรงงานแห่งชาติมานานแล้ว เรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) โดยวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลแห่งเกษตรกรรม จึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวง ขอให้พืชผลเจริญงอกงาม  ออกดอกออกผลได้สมบูรณ์ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งประเพณีนี้ ได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน

 

ในประเทศไทยเอง เมื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ขยายตัว ผู้ใช้แรงงานมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาแรงงานก็มีตามมา ทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน รวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมและมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาตินี้ได้

 

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ ฉะนั้นหน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น

 

ดังนั้น “วันแรงงานแห่งชาติ” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง