คู่มือ Shape Supply

3.Shape Supply Report (ม.ค. 67)
จำเป็น

จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านอุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Shape Supply) ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567-2570) เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางการทำงานของฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

Tag : #ShapeSupply #การพัฒนาด้านอุปทาน #แนวทางการทำงาน #การพัฒนา #แผนกลยุทธ์ #อุตสาหกรรมท่องเที่ยว #ยกระดับประเทศไทย #การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #คู่มือ #แนวทาง #เครื่องมือ
#ยุทธศาสตร์ #การท่องเที่ยว #ห่วงโซ่อุปทาน #แผน #แผนสินค้า #supply #supplyside #แนวทางสินค้า #กลยุทธ์สินค้าการท่องเที่ยว #กลยุทธ์ #ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ