ปีที่พิมพ์Published Year : 2561

Creative Tourism 2561

โครงการจัดทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของนักท่องเที่ยว (Voice of Customers) พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Creative Tourism ปี 2561”

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

ASEAN Connectivity
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Gastronomy Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year :
Recipes From The 7 Hidden Gems
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Creative Tourism – Silver Age
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
ท้าทาย Style น่าน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560