MOSQUE TOUR

จำเป็น

The Way of Life, Culture and Experience

    หากคําว่า “พหุวัฒนธรรม” คือ คําที่ใช้อธิบายสังคมที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืน แม้จะมีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา เมืองหลวงอย่างกรงุเทพมหานครเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรม ขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยชุมชนเก่าแก่ ดั้งเดิมท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมทั้งชุมชนไทยแท้ ชุมชนชาวจีน หรือแม้แต่ ชุมชนชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติในมหานครแห่งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่หัวเมืองทางใต้ในแถบแหลมมลายูเท่านั้น ที่มีมัสยิดเก่าแก่มาช้านาน เมืองหลวง อย่างกรงุเทพมหานครในหลายพื้นที่ ยังคงมีมัสยิดเก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีที่มีเรื่องราวตามต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์ซ่อนตัวอยู่ มัสยิดเหล่านี้ พร้อมเปิดรับผู้มาเยี่ยมเยือนไม่เพียงเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้คนที่สนใจเดินทางค้นหาความงดงามของสถาปัตยกรรม ฟังเรื่องเล่าขาน สัมผัสกับวิถีชุมชนมุสลิมและเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

Share:

Related articles

แบบฟอร์มส่งคำขอ
แบบฟอร์มส่งคำขอ

Success.