คู่มือการฝึกอบรม การตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการสำหรับธุรกิจประชุมสัมมนาฯ

Year: 2555 14

PLAY
PDF (TH)
หนังสือเล่มนี้สำหรับนักพัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ที่สนใจจะพัฒนาบุคลากรส่งผลให้มีความรู้ ด้านการตลาดท่องเที่ยว อย่างถ่องแท้ในทุกแง่มุมสู่ความสำเร็จ ในการนำทรัพยากรล้ำค่าที่เหมือนเป็นเครื่องมือพัฒนาทางด้านทางท่องเที่ยวของประเทศเราได้

พัฒนาตัวแบบและทักษะในการสื่อสารอันเหมาะสมกับปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับบริบทสากลและสถานภาพของตนในสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนให้เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์และสังคมธุรกิจ วิเคราะห์และวิพากษ์ในขั้นเบื้องต้นถึงการสื่อสารจากบุคลิกภาพของผู้คนต่างวัฒนธรรม เพื่อปรับใช้เป็นกลยุทธ์การสื่อสาร และเพื่อแก้ไขปัญหาในการสื่อสารได้ต่อไป

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดระนอง

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง จังหวัดที่มีเขตเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้จังหวัดเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น จุดเด่นของระนองคือเกาะแก่งใหม่ๆ ที่มีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ที่แปลกตาคือระนองแคนยอน แหล่งท่องเที่ย

Card image cap

Nan Rhythm of Dreams

Nan Rhyme of Dreams offers you 4 routes of travel in Nan; Identity of the Eastern Lanna, Forever Beauty of Nature, Love Whisper Through Mountains and Fog, and The Aesthetic of Life.

Card image cap

100 Unforgettable Adventure Experiences in Thailand

World travel trends affect tourists behavior. They are becoming more environmental conscious. Although countries fiercely compete to maintain their tourist share, a good balance in order to preserve the nature can not be overlooked. Rich nature has been a

Card image cap

Wellness Stories in the city of Mae Hong Son

Mai Sung Kha O is a greeting that means Sawasdi of the Tai Yai people that is given with their smile and friendliness to tourists.