นิเวศวิทยาท้องถิ่น บึงบอระเพ็ด

Year: 2555 77

PLAY
PDF (TH)
เป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งนกน้ำ และพันธุ์ปลาสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เนื้อหารวบรวมจากคำบอกเล่า การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมวิทยา แบ่งเป็นข้อมูลในส่วนของสภาพพื้นที่ ธรรมชาต

บึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วยพื้นที่น้ำขัง มีพืชลอยน้ำเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไป มีทุ่งบัว และบริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะ ป่าพรุ ป่า ละเมาะริมบึง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างระบบนิเวศน้ำและบก มีพืชยืนน้ำขึ้นอยู่หนาแน่น รอบบึงเป็นทุ่งนาและทุ่งหญ้า เนื่องจากมีลำน้ำลำห้วยไหลลงสู่บึง จึงพัดพาตะกอนและธาตุอาหารมาสะสม ทำให้อุดมด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ที่สำคัญคือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้กับแม่น้ำ เจ้าพระยา นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหากินสร้างรังวางไข่ ของนกนานาชนิด เป็นแหล่งที่มีนกน้ำชุมนุมรวมกันอยู่มากกว่า 20,000 ตัว

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดมุกดาหาร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหากดูผังภูมิประเทศในเล่มก็พอจะมองเห็นภาพจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดไม่ได้ยาก มีอาณาเขตติดแม่น้ำโขง มีสะพานข้ามแม่น้ำโขง มีพื้นที่เป็นเขาสูง ซึ่งเป็นวนอุทยาน แน่นอนว่าต้องม

Card image cap

Thainess Through Thai Food

Travellers come to Thailand with different purposes in mind – shopping, trekking, island hopping, sightseeing, or a combination of several goals. Regardless of your reason for visiting Thailand, while you are here, there’s one thing you don’t want to miss

Card image cap

Sacred Arts of Thailand

In the peaceful Kingdom of Thailand, not only has Buddhism been deeply rooted but also other various religions and beliefs have blossomed.

Card image cap

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี