เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. สันลมจอย

Year: 2559 37

PLAY
PDF (TH)
สัมผัสชีวิตไร้สาร(พิษ)ณ ชุมชนสันลมจอย สันลมจอยถือเป็นชุมชนหนึ่งเดียวที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีการอยู่ร่วมกันของคนท้องถิ่นดั้งเดิมและพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 30 ปี โดยยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายใช้วิถี

Related articles View All
Card image cap

นิเวศวิทยาท้องถิ่น บึงบอระเพ็ด

เป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งนกน้ำ และพันธุ์ปลาสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เนื้อหารวบรวมจากคำบอกเล่า การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมวิทยา แบ่งเป็นข้อมูลในส่วนของสภาพพื้นที่ ธรรมชาต

Card image cap

9 มนต์เสน่ห์ เส้นทางผ้าไทย

การทอผ้าพื้นเมือของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป

Card image cap

10 เกาะ น่าเที่ยว “หน้าร้อน”

แนะนำ 10 เกาะ น่าเที่ยว “หน้าร้อน” นอนรับลมทะเล เดินเล่นชายหาด ดำน้ำดูปะการัง

Card image cap

Education Tourism Thailand

For anyone who is interested in Thai culture and wants to learn more about it, this is a perfect book for them. The book includes lists of school and academy for Thai Dance, Thai Massage, Thai Beauty Training, Thai Boxing, Thai Cooking, Golf, Thai Langua