Nature

Year: 2560 167

PLAY
PDF (TH)
The way of the forest, that is the harmony, peace, and the interdependence of the flora and fauna that reside in it, supplemented with its greenness, fresh air, and year-round cool climate, provides pleasure to both the eyes and the mind, and health to al
Related articles View All
Card image cap

Adventure

The vigor and liveliness from the purity and serenity of the unadulterated and mostly uncharted nature will open a new page to life where you will learn that conquering challenging goals and overcoming your own limits is the greatest trophy to will bring

Card image cap

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ มี SHA

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว “เชียงใหม่” มี SHA มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

Card image cap

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่ยังคงงดงามไว้ให้ยั่งยืน การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ จะไม่เน้นรองรับการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการบูรณะเพื่อเปิดพื้นที

Card image cap

สบายดีวิถีน่าน

การได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศดี ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวน่านมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และเป็นกันเอง พร้อมที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคนแปลกถิ่นอยู่ตลอดเวลา นอกจากอัธยาศัยที่ดีของชาวน่านแล้วยังมีเรื่องราวน่าประทับใจให้ได้อ