ภูมิใจในถิ่นตน 3 คู่มือประกอบการฝึกอบรม “ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว”

Year: 2555 40

PLAY
PDF (TH)
เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจถึงสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นไทยในแต่ละภาค ที่จะทำให้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานในแต่ละท้องที่ รวมถึงภูมิหลัง ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญ

ยุวอาสาสมัครนำเที่ยวเล่มที่ 3 ภูมิใจในถิ่นตน ต้องการนำเสนอแก่ยุวอาสาสมัครนำเที่ยวทุกคน ด้วยความตั้งใจที่ว่าเมื่อยุวอาสาสมัครนำเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถิ่นฐานของตนเองทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมกับการได้เรียนรู้เรื่องราวของถิ่นฐานของเพื่อนต่างภูมิภาคบนพื้นแผ่นดินเดียวกัน จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของเพื่อนร่วมชาติ แล้วรวมกันเป็นความภาคภูมิใจต่อแผ่นดินแม่ของตนตามมา ภายในคู่มือรวบรวม เรียบเรียงเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวิติศาสตร์ และวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก  สุดท้ายคือภาคใต้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคที่รวมกันอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินด้ามขวานแห่งนี้

Related articles View All
Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว ณ มอหินขาว ชัยภูมิ

ชวนเธอไปชมดาว ณ มอหินขาว ชัยภูมิ

Card image cap

Wellness Stories in the city of Ranong

As it is the province that has a longer rainy season than anywhere else, it is known as the province with eight months of rain; four months of sun. The small province of Ranong is located on the Kre Isthmus or the narrowest part of Thailand that has nothi

Card image cap

Local life

It may be the weather, pristine nature, or the serene water source that bind together the friendly Nan people who wouldn’t hesitate to smile, that make them always ready to share their hearts with visitors from other localities, and influence their lifest