LABOR DAY

Year: 2564 212

PLAY

LABOR DAY

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันแรงงานแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีวันแรงงานแห่งชาติมานานแล้ว เรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) โดยวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลแห่งเกษตรกรรม จึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวง ขอให้พืชผลเจริญงอกงาม  ออกดอกออกผลได้สมบูรณ์ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งประเพณีนี้ ได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน

 

ในประเทศไทยเอง เมื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ขยายตัว ผู้ใช้แรงงานมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาแรงงานก็มีตามมา ทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน รวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมและมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาตินี้ได้

 

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ ฉะนั้นหน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น

 

ดังนั้น “วันแรงงานแห่งชาติ” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง

 

Related articles View All
Card image cap

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเ

Card image cap

Trip Without Car Thailand 2021

Trip Without Car 15 Provinces in Thailand 2021

Card image cap

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดอยุธยา

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดอยุธยา

Card image cap

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่