ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน

Year: 2558 43

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนังสือชุดแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน ที่จะเสนอภาพของสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของภาคอีสาน ภูมิอากาศ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยต่างๆ ทั้ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง ผาและเพิงผา ป่าเขา น้ำตก ถ้ำ น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน ทะเลสาบรวมถึงสิ่งที่กำเนิดขึ้นร่วมกาลสมัยกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติซากดึกดำบรรพ์เป็นอาทิ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงพิพิธภัณฑสถาน ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม เช่น งานเทศกาล ประเพณี ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม หอศิลป์ วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อจัดทำทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น ๔ ชุด เริ่มต้นที่ภาคอีสาน ในโอกาสที่พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓เป็นปีท่องเที่ยวอีสานและจะติดตามด้วยภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากหนังสือชุดทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันมีผลสืบเนื่องให้เกิดความสำนึกหวงแหนรักษามรดกที่ธรรมชาติและบรรพชนได้สร้างไว้เพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าบ้านผู้มีความรู้มีศักดิ์ศรีและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาเยือนมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างยั่งยืน

 

ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

 

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้ไทบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

Related articles View All
Card image cap

Sacred Arts of Thailand

In the peaceful Kingdom of Thailand, not only has Buddhism been deeply rooted but also other various religions and beliefs have blossomed.

Card image cap

เปิดประตูอุษาคเนย์

สำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และตามรอยอารยธรรมโบราณ เปิดประตูอุษาคเนย์เล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่เหมาะมากที่จะเป็นคู่มือตามรอยแหล่งอารยธรรมของอุษาคเนย์ในอดีต ที่ปัจจุบันกระจายกันอยู่ในหลายประเทศ อย่างเช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซ

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

บ้านบางพลับ สมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนสีเขียวที่มีการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี กระทั่งเคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน เสน่ห์ชุมชนในแบบสโลว์ไลฟ์มีให้เลือกตั้งแต่การปั่นจักรยานชมสวน ลิ้มลองส้มโอพัน

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดตรัง

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง สมบูรณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และอาหาร โดยเฉพาะหมู่ย่างเมืองตรัง ที่ทำให้นักเดินทางอยากลองสัมผัสในประสบการณ์อาหารเช้าแบบชาวตรัง พร้อมกิจกร