เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

Royal Project Tourism Route, Chiang Mai Province, 4 days 3 nights

รายละเอียดDetails

ท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ไปกับโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งเส้นทางห้ามพลาดสำหรับคุณ

Travel and learn about the Royal Project in Chiang Mai. This is another tourism route that you should not miss.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

โครงการหลวงหนองหอยNong Hoi Royal Project

โครงการที่เน้นในการทำแปลงปลูกผักและวิจัยพืชเมืองหนาว เช่น อาร์ติโช๊ค สมุนไพรเลมอนทาร์ม มิ้น คาร์โมมายด์ โรสแมรี่ ส่วนไม้ผลนั้น เช่น พลัม องุ่นไร้เมล็ด สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ 80 แปลงผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น โอ้คลีฟแดง ผักตระกูลสลัด มะเขือเทศดอยคำ ฯลฯ

Projects that focus on researching vegetable plots and winter crops such as artichokes, lemon thyme, mint, chamomile, rosemary, persimmon, seedless grape, and strawberry.

ชมวิถีเรียบง่ายของปกาเกอะญอThe simple way of life of Karen tribe

ชมวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ กลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ พื้นที่แถบลุ่มน้ำต่างๆ บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี เขตชายแดนไทย-พม่า

Watch the way of life of the Karen tribe. Karen is the tribe with unique culture and tradition living in the basin areas of Tanaosri Mountain Range, Thai-Burma border.

DAY 2

บ้านห้วยฮ่อมBan Huai Hom

ชุมชนที่อยู่คู่กับธรรมชาติ และยังคงใช้วีถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีแหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติรวมถึงแปลงพืชผักเมืองหนาวให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกัน อีกทั้งยังชิลไปกับการจิบชาจากถ้วยไม้ไผ่ได้อีกด้วย

Enjoy sipping tea from a bamboo cup in the community that lives in harmony with nature and still maintain the traditional lifestyle. There are natural routes and winter vegetables plots for tourists to visit.

บ้านวัดจันทร์Ban Wat Chan

บ้านวัดจันทร์นั้นเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงมูเส่คี (ซึ่งมีความหมายว่า ต้นน้ำแม่แจ่ม) ที่ดำรงชีพอยู่กับผืนป่าแห่งนี้มานานนับร้อยปี และช่วยกันดูแลรักษาที่นี่อย่างดีราวกับว่าผืนป่าคือส่วนหนึ่งของชีวิต ด้วยความเชื่อว่าเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ครั้งใด ชาวกะเหรี่ยงจะนำสายสะดือไปผูกไว้กับไม้ต้นนั้น เพื่อกำหนดว่านี่คือต้นไม้ของครอบครัว ใครก็ไม่สามารถตัดได้ ดังนั้นป่าสนวัดจันทร์จึงยังคงความบริสุทธิ์ หนาแน่น และอุดมสมบูรณ์โคว่โพหลู่

Ban Wat Chan is a Karen village that the local people have lived with the forest for hundreds of years. When a Karen child is born, the Karen will tie the baby’s umbilical cord to the tree to determine that the tree belongs to the baby’s family so no one will cut that tree.

DAY 3

โครงการหลวงห้วยลึก อ่างห้วยอ้อHuay Luek Royal Project, Ang Huai Oor

นอกเหนือไปจากการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าม้งและชาวบ้านในพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย เพาะพันธุ์ทั้งจำพวกผักสลัดและไม้ดอกนานาชนิดให้แก่เกษตรกรแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนจะได้ชม ความงดงามของแปลงผักและดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่พากันอวดช่อดอกสีสันสวยงาม เช่น เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ในส่วนไม้ผลนั้น คุณจะพบกับแปลงปลูกเสาวรส ทับทิม ฝรั่งคั้นน้ำ เป็นต้น

In addition to researching various varieties of vegetables and flowers for farmers, this place is also a tourist attraction that visitors can enjoy the beauty of various kinds of winter vegetables and flowers such as daisy and peacock flowers.

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1The First Royal Factory at Fang the Museum

จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการที่จัดแสดงวัตถุสะสม อันเป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยาง ที่บริจาคให้นำมาจัดแสดงภายในผ่าน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1

This place serves as an educational tourism destination for agricultural processing industry and is a place to gather and display royal royal works in sustainable development in accordance with the philosophy of sufficiency economy. There are many interesting activities to visit, such as Ban Yang community collections exhibition.

สถานนีเกษตรกรหลวงอ่างขางAngkhang Royal Agricultural Station

ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ร่วมถึงพืชผักเมืองหนาว ได้อีกด้วย

Inside the station there is a variety of research projects such as fruit research, winter flower research and crop research which aimed at finding valuable products that are sufficient to replace opium cultivation of the hill tribe and promoting the development of agricultural occupations.

DAY 4

บ้านนอแลBan Nor Lae

เดินทางไปชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปะหล่องที่บ้านนอแล และชาวมูเซอดำที่บ้านขอบด้ง โดยชาวบ้านที่นี่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ โดยจากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย-พม่า

See the way of life of the Palaung community at Ban Nor Lae and the Black Lahu people at Ban Kob Dong. The locals here are Buddhism and they have their own language and culture. From this village, you can see the beautiful scenery of the Thai-Burma border.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip