search
ค้นหาแบบละเอียดAdvance search Local Experience

ผลลัพธ์การค้นหาSearch results51

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบ้านช่อ...

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง...

Tasty seafood, secluded seaside, eye to eye with hawks, and take a walk to fish clams

Pathio District is a slope land with mountains and coastlines. There are gulf beaches and canals which serve as windshield fo...