search
ค้นหาแบบละเอียดAdvance search Local Experience

ผลลัพธ์การค้นหาSearch results52

Retracing Chan Way...Creating Thai Style

Tourism potential and way to keep the identity of Chanthaboon Riverside Community are to conserve the beauty of lifestyle and...

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบ้านช่อ...

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง...

Tasty seafood, secluded seaside, eye to eye with hawks, and take a walk to fish clams

Pathio District is a slope land with mountains and coastlines. There are gulf beaches and canals which serve as windshield fo...