ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct เป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียว และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสาระที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตน ข้อมูลนี้ได้รับการปกป้องโดยสนธิสัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ในทุกประเทศและสิทธิดังกล่าวทั้งหมดได้รับการสงวนสิทธิ์

2. เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct อนุญาตให้ท่าน:

(a) เข้าถึงและอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

(b) ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เชิงธุรกิจหรือทางด้านอื่นใด เมื่อแสดงความเห็นพ้องกับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว หากท่านประสงค์ที่จะดาวน์โหลดข้อมูลใดใด ท่านจะต้องดาวน์โหลดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ด้วย และ

(c) ปริ้นท์สำเนาสิ่งพิมพ์ของข้อมูลใดใดบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct ออกมาเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เชิงธุรกิจหรือทางด้านอื่นใด ท่านจะต้องแสดงความรับทราบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct ต่อสำเนาสิ่งพิมพ์อื่นใดและทั้งหมด

3. ท่านจะไม่แก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมในสำเนาสิ่งพิมพ์หรือสำเนาดิจิตอลของข้อมูลใดใดที่ท่านได้ปริ้นท์หรือดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct และท่านไม่สามารถใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย วิดีโอหรือลำดับเสียง หรือกราฟฟิกใดใดโดยไม่ใช้ข้อความที่แนบมาประกอบด้วย

4. สาระใดใดที่ถูกดาวน์โหลดในรูปแบบสำเนาสิ่งพิมพ์และสำเนาดิจิตอลจะต้องแจ้งต่อเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับการระบุตัวตนในฐานะที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลที่ถูกนำออกไปจากเว็บไซต์

5. หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ท่านจะต้องได้รับหนังสือความยินยอนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct เสียก่อน

6. หากท่านปริ้นท์ ดาวน์โหลดหรือทำสำเนา(ในวิธีใดก็ตาม)ข้อมูลใดใดจากเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct ซึ่งละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านจะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยทันทีและท่านมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดใด(ดิจิตอลหรืออื่นใด)ของข้อมูลสาระที่ท่านได้ทำสำเนา ปริ้นท์ออกมาหรือดาวน์โหลดมา

7. ทุกชื่อและทุกโลโก้ที่แสดงตัวตนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใดใด และผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามใดใดบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือ (a) เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct หรือ (b) เครื่องหมายแสดงว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และจะไม่มีสิ่งอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะมอบสิทธิการใช้งานหรือความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายดังกล่าวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดให้แก่ท่าน