คู่มือแนวทางการพัฒนาต่อยอดหน่วยธุรกิจสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์?

ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากร อย่างสิ้นเปลืองไม่มีการฟื้นฟู มีกิจกรรมจำนวนมากที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศ และ แหล่งน้ำ ทำให้เกิด “สภาวะโลกรวน” โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคโรงงานอตุสาหกรรม ภาคการขนส่ง หรือแม้กระทั่งภาคการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบถึงร้อยยละ 8 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด

รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมรับผิดชอบ และดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง BCG Model ของภาครัฐ ที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ Bio Economy เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ อย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  Circular Economy เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดใน 3 เรื่องหลัก คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์ เต็มวงจร (Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero – Waste) ควบคู่ไปกับแนวคิด Green Economy เศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำามาใช้ในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาต่อยอดหน่วยธุรกิจและชุมชนสู่การท่องเที่ยว ที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยต่อยอด เพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในตลาดโลก นอกจากนี้  ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในหน่วยธุรกิจและนักท่องเที่ยวด้วย 

ททท. จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาต่อยอดหน่วยธุรกิจสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจในรูปแบบชุมชนท่องเที่ยว ฟาร์มเสตย์ และ สมาร์ทฟาร์ม เพื่อบรรเทาสภาวะโลกรวนร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชุมพร📍ประตูสู่ภาคใต้ เที่ยวครบ จบใน 1 วัน !

ประตูสู่ภาคใต้ที่ได้รับคำนิยามว่าเป็นดินแดนประมงเเละดงเกษตรกรรม
ที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ

🛣️ 𝑶𝑵𝑬 𝑫𝑨𝒀 𝑻𝑹𝑰𝑷 | เที่ยวเชียงใหม่ ไร้คาร์บอน ! โดยระบบขนส่งสาธารณะ

จังหวัดสำคัญทางภาคเหนือที่เติบโตเเละพัฒนาขึ้นพร้อมกับ ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เก่าเเก่
เเละยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
จนคนทั่วโลกยกย่องให้เป็นที่สุดของนครเเห่งความสวยงาม

6 ที่พักสบาย 🛋️ สไตล์อีโค่!

ประเทศไทยมีเสน่ห์อันลึกซึ้งในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของทัศนียภาพ
หรือเรื่องราวของวิถีชีวิต เเละประเทศไทยยังมีความพร้อมที่จะมอบคุณภาพ
เเละประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เเละด้านอื่นๆ และอีกหนึ่งความพิเศษทางด้านที่พัก

ล่องใต้แบบไร้คาร์บอน 🛣️

จากสตูลเเล้วย้อนขึ้นไปตรัง! บนเส้นทางสายคนรักท้องทะเล 🌊
กับ #การท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สองจังหวัดปลายแดนอันดามัน

This site is registered on wpml.org as a development site.