Golf & Sport 15 Routes for Sport Tourism in Thailand – Sofitel Krabi Phokeethra Golf

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาถือเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism)

Share:

Related articles